Skip to main content

Chata Vápenice – Obory

Detaily projektu
 • Autor
  Ing. Slavomír Dluhý, aut.arch.SKA
 • Účel
  Chata
 • Projekt
  ATELIÉR DLUHÝ
 • Plocha pozemku
   1.783 m2
 • Zastavěná plocha
  265 m2
 • Projekt
  2021
Popis projektu

Zadáním projektu ve stupni Architektonická studie exteriéru bylo  navrhnout krajinné a zahradní úpravy pozemku s výstavbou chaty a bazénu  ve smyslu individuálního zadání a požadavků investora.

Pozemek, parc. č. : 406/15, 406/23, 406/6 a 388/7 se nachází v nadmořské výšce od +318,00 do +333,00 m.n.m.  a je situován v chatové oblasti poblíž Vodního díla Kamík nad Vltavou, uprostřed lesního porostu jehličnatých a listnatých stromů.

Pozemek je nepravidelného obdélníkového tvaru s jeho charakteristickým topografickým převýšením 15m. Celkově je užitkovo situován J/ ve směru V/Z. Situačně je svými výhledy vhodně umístěný v prudkém svahu nad vedlejší příjezdovou lesní komunikací /J. Z jedné strany /J, je pozemek podélně ohraničen touto cestou a z druhé strany /S, je bezprostředně propojen s volným lesním porostem směrem ke sousedním parcelám. Topograficky je přírodně vyspádovaný ve směru S/J  s největším stoupáním ve směru JZ/SV. Vlastní přístupová komunikace lesního charakteru  leží na okraji hranice pozemku ve směru /S.

Na pozemku parc. č. 406/15, stojí původní stavba chaty vystavěna cca v roku 1979. Její současná rekonstrukce byla dokončena v tomto období. Na pozemek je přivedena vlastní ELI přípojka. Pozemek má novou vrtanou studnu v blízkosti vstupu do chaty. Původní jímka v dolní části pozemku ve směru /J, bude nahrazena novou ve změněné výhodnější pozici pro servis.                                                                                                                                                                             

Zadání investora vycházelo z požadavku  vytvořit názor na návrh ztvárnění krajinných úprav nově sceleného pozemku s výstavbou bazénu, výstavbou nové chatky včetně nové výsadby stromů a ostatní lesní zeleně. Součástí návrhu je i zpevněná parkovací plocha pro odstavení 3x osobních vozidel v části /JV.

Nově navržené členění území na jednotlivé zóny  je zapracováno v samostatném situačním schématu.

Součást architektonického řešení návrhu tvoří :

1., úpravy stávajících zpevněných ploch

2., začlenění nových požadovaných funkcí

3., terénní úpravy, krajinná tvorba a zahradní úpravy sceleného pozemku

4., úprava stávající příjezdové komunikace / S  

5., návrh řešení statické dopravy – 3x vlastní vyhrazené parkovací stání na okraji stávající místní komunikace / J

6., relaxační zóna, terasa J/ Z, s návrhem pro výstavbu bazénového tělesa

7., stavebně – architektonické řešení výstavby chaty, včetně její situačního osazení

Nově upravené území má sloužit :  k relaxačnímu pobytu rodiny

Zadavatel klade důraz na :  efektivnost využití stávajících částí pozemku a nově vytvořeného přírodního prostoru s výstavbou nové chaty a bazénu.

/na vhodné využití stávajících částí a přilehlých zpevněných ploch původní chaty, na vhodnou úpravu terénu nové části pozemku s výsadbou nových stromů a zeleně, na celkové architektonické začlenění nového objektu chaty do území a jeho charakteristické architektonické ztvárnění, její standardní energetickou efektivitu, na řešení dopravní obslužnosti území s parkováním vozidel a novou kvalitu sceleného prostředí v dané situaci, orientaci a topografii /                                                                                          

Plocha sceleného pozemku celkem : 
1.783,00 m2

Zastavěná plocha původní chaty :  
54,00 m2

Výška úrovně vrcholu sedlové střechy původní chaty :                            
+ 331,56 mn.m.

Stávající terasa a přístupové schodiště chaty :                                                
84,00 m2

Zastavěná plocha nové terasy s bazénem včetně schodiště : 
179,50 m2

Zastavěná plocha nové chatky s teraskou : 
31,00 m2

Zpevněná parkovací plocha pro odstavení vozidel : 
54,00 m2

Základním architektonickým přístupem k zadání exteriéru bylo  vytvořit celkové řešení s maximální snahou o propojení budoucí rozšířené terasy s novým bazénem s původní chatou a novou chatkou – s okolním prostředím a s využitím uživatelské orientace území /J.

Nová chatka, je řešena jako samostatně stojící objekt. Její navrhovaná pozice vychází z daných komunikačních a prostorově – vztahových možností celkového prostoru. Dále vychází ze situace zpevněných ploch a částečně také z přístupu k náročné topografii terénu parcely č. 406/23.

Návrh výstavby chatky

Chatka je navržena k letnímu provozu  za účelem občasného ubytování rodinných příslušníků a přátel rodiny.

Z důvodu dané komunikační situace areálu původní chaty a prudkého svažitého terénu pozemku, navrhujeme novou chatku umístit v blízkosti hlavní zpevněné přístupové plochy s přímým propojením na nové schodiště a lesní chodník směřující ke odstavní ploše určené pro parkování osobních vozidel.

Chatka v lese  je do svažitého terénu situačně osazena ve směru V/Z, její hlavní frontální část /J. Svou pozicí  kopíruje směr vrstevnic stávajícího terénu.

Stavba tímto řešením  může nabídnout zajímavou kvalitu uživatelského komfortu v symbiózním vztahu  člověk – dům – les a okolní krajina s otevřenými výhledy.

K chatce bude realizována samostatná ELI přípojka. Žádné jiné inženýrské sítě k chatce přivedeny nebudou.

Chatka s vlastní teraskou je navržena o celkovém půdorysným rozměru 8.150 x 4.050 mm

Rozměry stavby obytné části chatky navrhujeme 5.500 x 4.050 mm                                                                          Rozměry zastřešené terasky s dělícím paravanem jsou   2.400 x 3.620 mm

Celkové půdorysní rozměry s přesahy střech jsou                                                     8.150 x 6.000 mm

Výška úrovně pultové střechy v nejvyšším bodě / od spodní úrovně základového panelu je 4,110 mm

Stavbu chatky navrhujeme realizovat v konstrukčním provedení jako dřevostavbu. Předpokládaná skladba konstrukce v kombinaci KVH systém a Europanel. Nejvhodnější typologie bude upřesněna na základě výběru konkrétního dodavatele dřevostavby. K její osazení do svažitého terénu  navrhujeme založení způsobem „Crawl space“, pomocí ocelových zemních vrutů s pomocnou ocelovou konstrukcí. Na základě geologického průzkumu  budou vyhodnoceny sondy stávajícího stavu zemního podloží v dané části pozemku. Zodpovědný projektant statiky dále určí celkový způsob její osazení. V případě potřeby, bude osazení zemních vrutú, doplněno kombinací štíhlých ŽB patek/ mikropilotů. Podpůrný nadzemní ocelový systém  bude doplněn dřevěným kulatinovým obkladem. Povrchovou úpravu kulatinových válců, navrhujeme v provedení přírodní odstín dřeva BO/ podle odstínu ostatních světlých dřevěných částí v celé konstrukci dřevostavby chatky.

Střecha je pultového typu a její konstrukce vychází z jednolitého dřevopanelu a KVH hranolů. Pohledové dřevěné střešní konstrukce jsou v přírodním světlém provedení BO, odstín podle dodavatele.

Statické dřevěné vertikální fasádní prvky jsou navrženy ve stejném provedení povrchu.                                                                                                                                                                 Střešní krytina je v provedení AL plech, z falcovaných pásů, povrchová úprava Antracit, podle RAL vybraného dodavatele.

Chatka má vlastní zastřešenou terasku s dělícím paravanovým panelem ze strany /S. Orientace terasky je ve směru J/Z. Přístup na vyvýšenou terasku je řešen jednoduchým schodišťovým ramenem z přírodního dřeva v kombinaci se štíhlou nosnou ocelovou konstrukcí. Celkový základový podlahový panel je dřevěné panelové konstrukce a je dokončený v povrchovém provedení BO, odstín podle vybraného dodavatele.

Vstup do chatky navrhujeme přímo z této venkovní terasky.

Vybrané obvodové zdi fasády chatky jsou dřevostavební konstrukce a ze strany J /V a Z/ jsou částečně, nebo ceoplorosklené. Obvodová zeď ze strany /S, je plná, bez okenních prvků.                                                                                             Prosklené konstrukce jsou navrženy v provedení kombinace dřevo AL, alt. AL. Vybrané prvky členění výplní jsou určeny k otevíraní a vyklápění. Jeden díl čelní fasádní výplně je posuvně sklopného charakteru. Povrchová úprava AL rámů je v provedení Antracit podle RAL, dle možností vybraného dodavatele.

Vstupní dveře navrhujeme v provedení bezrámové konstrukce – jednoduché ploché ztvárnění, materiál AL, barevný odstín červený, podle RAL, dle možností vybraného dodavatele. Madlo dveří bude výtvarně a řemeslně zhotoveno místním řezbářem z přírodního dřevěného samorostu. Povrchová úprava madla, přírodní dřevěný odstín.

Vybrané části obvodových zdí chatky a dřevěný paravan na terasce jsou navrženy z dřevěných prvků. Fasádní část tvoří obklad z přírodního dřeva v tmavém provedení s přiznanou texturou. Alt. lazura – Eben Tikkurila, alt. Tikkurila Waltti Wood Oil, nebo alt. Thermowood Magnolia. Podle možností zhotovitele je možná také kombinace povrchových úprav ve spojení s kartáčovaným, případně opalovaným povrchem dřeva. Směr montáže fasádního obkladu je navržen na výšku.

Dřevěný exteriérový paravan je rámového charakteru s kompozičním horizontálním a vertikálním lamelovým členěním. Bližší část paravanu směrem ke vstupní zdi chatky je neprůhledná. Povrch dokončení dřevěných prvků je ve stejném provedení jako boční obklad fasády

Vybrané pevné obvodové zdi fasády jsou ze strany exteriéru obloženy AL plechem z falcovaných pásů  ve směru ukládání na výšku. Provedení povrchové úpravy oplechováním  je v odstínu Antracit, podle RAL vybraného dodavatele.

Zodpovědný projektant stavební části ve vyšším stupni PD zpracuje všechny potřebné podklady pro vybavení příslušných povolení včetně profesí pro realizaci stavby a výběr zhotovitele.

*Interiér chatky bude navržen v dalším stupni PD  na základě bližší specifikace klienta a návrhu architekta. Přístup k interiérovému designu bude vycházet z daného architektonického ztvárnění stavby. Autor projektu v čase výběru dodavatele pro realizaci dřevostavby upřesní podstatné výběry materiálů a povrchů plynoucích ze stavebních konstrukcí vybrané typologie dřevostavby.

*K projektu jsme pro klienta navrhli jeho vlastní grafický návrh.                                                                                                     „Logo“ projektu, je možné na vybrané části nově zrealizovaných dřevěných prvků, aplikovat technickým způsobem – vypálením, navrhuje klient.

Slavomír Dluhý


Architektura
Interiérový design

Kontakt