Skip to main content

Alej Mudr. Vojtěcha Alexandra

Detaily projektu
 • Autor
  Ing. Slavomír Dluhý, aut. arch. ČKA/ SKA
 • Účel
  Revitalizace městského parku
 • Místo
  Kežmarok
 • Projekt
  ATELIÉR DLUHÝ
 • Plocha pozemku
  3.000 m2
 • Struktura prostoru
  Zeleň, komorní objekt muzea, terasa, vodní plocha s uměleckým dílem
 • Projekt / studie
  2012
Popis projektu

Vzhledem ke skutečnosti, že původní „Alexandrova alej“, vybudována Zkrášlovacím spolkem kolem roku 1904 v historickém centru města Kežmarok, přežila více než jedno pohnuté století, jsme přesvědčeni, že je několik možností, jak tento veřejný prostor kultivovaným způsobem revitalizovat ve prospěch občanů a návštěvníků města.

Mudr. Vojtěch Alexander, který se narodil, dlouhodobě žil a pracoval v Kežmarku, byl na svou dobu moderní a nadčasový člověk. V oblasti röntgenologie úspěšně experimentoval s plasticitou röntgenového obraze ve formě prostorového, 3D zobrazování. V našem ideovém návrhu proto představujeme současný názor na tuto osobnost a to formou projektu obnovy a úprav původní zazeleněné plochy se stromovou alejí. Součástí navrhovaného řešení je vybudování komorního objektu muzea s jeho polyfunkčním využitím.

Celkový koncept vychází ze širších souvislostí historického centra města a tvoří tak jeho přirozenou součást.

Úvodní studie revitalizace, pozůstává ze dvou vzájemně propojených rovin.  

Tou první, je samotná komorní stavba muzea, osazena na sevrením okraji stromové aleje. Posláním muzea, je prezentace dostupných informací o této významné osobnosti a to  současnou formou ztvárnění s využitím nejmodernějších interaktivních technologií. Mírně převýšeným osazením objektu nad úroveň vedlejší cestní komunikace, dodáváme architektuře vzdušnost, pomocí pohodlných, širokých schodů a ramp, které jsou funkčně soustředěny k přilehlé terase.

Typologicky, je to architektura základního geometrického charakteru a moderních vyjádřovacích prostředků. Navržena vodní plocha, jako symbol původního mrtvého ramena řeky Poprad, podtrhuje ucelený přírodní charakter řešení. Zároveň, tato vodní hladina propojuje a zrkadlí v jedné úrovni interiér stálé výstavní expozice s exteriérem okolité zeleně. V plnohodnotné průhledové perspektivě z interiéru, tímto nabízíme návštěvníkovi plynulý pohled na instalaci exteriérových výtvarných objektů v zelené ploše.

Ve druhé rovině, přirozeným způsobem umožňujeme zpřístupnění aleje návštěvníkům pomocí nového centrálního chodníku, parkové úpravy zeleně s lavičkami a nepřímým osvětlením. Po celé délce chodníku, jednostranně navrhujeme instalaci výtvarných objektů na kterých jsou vyobrazeny zvětšeniny originálních skleněných snímků Vojtěcha Alexandra, s akcentem na jejich výjimečnou výtvarnou hodnotu. Skleněné podsvícené velkoplošné panely – City light, jsou doplněny faktografickými údaji o jeho životě a díle, včetně textového výběru z jeho básnické tvorby.

Tímto návrhem, nabízíme občanům města a jeho historickému městskému jádru, moderní zrevitalizované teritorium, prostředí pro oddech všem, místo pro malé formy kulturních a společenských podujetí, meeting point pro mladé lidi a záchytný informačně – vzdělávací bod pro návštěvníky města.

                                                                                                                                                                        

Souvislosti

Za neméně důležitou součást konceptu, považujeme širokospektrální schématický přehled na toto téma. Ve tvaru geometrického „Triagonu“, jsme vytvořili logické prostorové schéma u kterého jsme jednoduchým propojením historicky podstatných a daných bodů centra města, dosáhly k přirozené struktuře tří dispozičně situovaných bodů s jejich vyvrcholením v prostorovém čtvrtém bodě, který je jim tak vlastní.

Zde, se vztah Vojtěcha Alexandra k jednotlivým pozicím v situaci, váže téměř identicky. Život a dílo, historie a tradice, pokrokovost a vize. To vše, bez silného duchovna se v té době, jeví jako téměř nepředstavitelné.

Architektonický návrh sice pojednává o řešení v lokalitě „Alej“, avšak je přímo nemožné z konceptu vyloučit obnovu původní části malého parčíku před evangelickým kostelem s přinavrácením sochy „Světlonoska“. Původní historická instalace sochy, byla spojena se zásluhou Vojtěcha Alexandra o elektrifikaci města. Právě toto historické epicentrum architektury města, které z hlediska turistického ruchu, patří mezi nejnavštěvovanější, si zasluhuje v celkovém konceptu výraznou pozornost. Socha přinášející světlo, jako symbol moderní doby a pokroku s vizí.

Slavomír Dluhý


Architektura
Interiérový design

Kontakt